Merry Christmas!

Ngoại Ngữ Tiến Bộ xin chúc quý thầy cô, quý phụ huynh và học viên Giáng sinh an lành và hạnh phúc!

We wish you a Christmas full of joy and happiness!